สพม.นครสวรรค์ ร่วมการประชุมคณะทำงานทดลองรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา

วัน พฤหัสบดี ที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น.
ดร.อภิเชษฐ์ ฉิมพลีสวรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ พร้อมด้วย ดร.จงกล เดชปั้น ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ ประธานสหวิทยาเขตวิมานลอย นายชาญชัย ชนิดสะ ผู้อำนวยการ โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ ประธานสหวิทยาเขตอัจฉราลัย และ ดร.ชาญณรงค์ ยาสุทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม ประธานสหวิทยาเขตร่มเกล้า-นวมินทร์ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานทดลองรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ตามข้อกำหนดออกความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 32) ของจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมแสงเทียน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์

Sutee Deethaisong
Latest posts by Sutee Deethaisong (see all)