สพป.พิษณุโลก เขต 1 มอบเกียรติบัตรให้ผู้ผ่านการคัดเลือกรูปแบบการปฏิบัติการที่ดีสู่ความสำเร็จ (Best Practice)

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 มอบเกียรติบัตรให้ผู้ผ่านการคัดเลือกรูปแบบการปฏิบัติการที่ดีสู่ความสำเร็จ (Best Practice) กิจกรรมปรับลุค ปลุกไอเดียกับแนวคิดการสร้างสรรค์ content และคลิปให้แตกต่าง (Boost up skill & Creative idea) กับการพัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม และการงานอาชีพ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ปีงบประมาณ 2564 ซึ่งได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกไปเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ประกอบด้วย

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ได้แก่
1. นางสาวฟ้าลดา ปาละวงศ์       โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว
2. นางสาวอภิญญา ยงพันธ์        โรงเรียนบ้านใหม่คลองเจริญ
3. นางสาววีราวัลย์ ทองท้วม       โรงเรียนบ้านใหม่เจริญธรรม
4. นางสาวจริยา ทองสุข            โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)
5. นางสาวศิริพร ทับดิษฐ์           โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)

รายวิชาประวัติศาสตร์ ได้แก่
นายวัชรินทร์ ปราบอินทร์           โรงเรียนวัดปากพิงตะวันตก  

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ได้แก่
1. นางสาวจุฑาทิพย์ ประมูลชัย    โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
2. นายสุรัฐ ทับจ๊อก                 โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว
3. นางสาวธนัชพร วันเพ็ง           โรงเรียนบ้านใหม่คลองเจริญ
4. นายรณชัย แร่แพ่ง               โรงเรียนวัดศรีวิสุทธาราม (วิไลราษฎร์อุปถัมภ์)