สพป.ชม.2 ประชุมผอ.สถานศึกษาผ่าน Zoom เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

สพป.ชม.2 ประชุมผอ.สถานศึกษาผ่าน Zoom เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

Sandbox Safety Zone in School “แนวปฏิบัติเปิดเรียนมั่นใจ ปลอดภัยโควิด”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จัดประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 2  ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์(Zoom) เรื่องการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) Sandbox Safety Zone in School “แนวปฏิบัติเปิดเรียนมั่นใจ ปลอดภัยโควิด” เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 21 ตุลาคม  2564  เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมพิฆเนศวร  สพป.เชียงใหม่ เขต 2

เปิดการประชุม และมอบนโยบายการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดย นายสุทธิชัย  เดชสุวรรณนิธิ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2 การเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) Sandbox Safety Zone in School “แนวปฏิบัติเปิดเรียนมั่นใจ ปลอดภัยโควิด” โดย นายพิชิตชัย  อินทร์ภูวงศ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2, การจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19), การนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา, แนวทางการพิจารณาอนุญาตเปิดเรียนแบบ On-Site และการรายงานความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รูปแบบ On-Site โดย กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, การสำรวจข้อมูลการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จากนั้นเป็นการตอบข้อคำถาม  และปิดการประชุม ในเวลา 12.00 น.