สพม.ลปลพ ประชุมยกระดับคุณภาพโรงเรียนมัธยมให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย