คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ตัดสินการประเมินผลงานดีเด่น “หน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564  นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รองผู้อำนวยการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานคณะกรรมการตัดสินการประเมินผลงานดีเด่น “หน่วยลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2564 และในการนี้ ได้มีการปรับปรุงพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมของเครือข่ายการเฝ้าระวัง การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของสถานศึกษาในสังกัด ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ด้วย ณ ห้องประชุมภูมินรินทร์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3