เลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านเกาะปอ จังหวัดกระบี่ ตรวจเยี่ยมและรับฟังรายงานการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 23 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 น. นายสพล  ชูทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  นางสาวสิณีณาฏ  อารีย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ พร้อมนายบัญชา  แสงไชยศรี  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะปอ ผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านเกาะปอ ร่วมต้อนรับนายอัมพร  พินะสา  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมนายธนุ  วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่  เพื่อตรวจเยี่ยมและรับฟังรายงานการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์โรคติดเชื้อ COVID-2019  พบว่าโรงเรียนสามารถเปิดสอนแบบ Onsite ได้ 100% ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ได้
        ทั้งนี้  โรงเรียนบ้านเกาะปอ เป็นโรงเรียนพื้นที่พิเศษขนาดเล็ก ตั้งอยู่ในพื้นที่เกาะเล็ก ๆ เกาะหนึ่งในตำบลเกาะลันตาใหญ่ อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่  เป็นโรงเรียนที่ห่างไกลจากตัวจังหวัดกระบี่ถึง  123 กิโลเมตร การเดินทางจะเดินทางโดยรถยนต์ แพขนานยนต์ และเรือหางยาวของชาวบ้าน ใช้เวลาเดินทางถึง 4 ชั่วโมง ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ทำอาชีพประมงและสวนยางพารา และเป็นชุมชนสีเขียวที่ไม่เคยมีปัญหาในเรื่องโรคติดเชื้อ COVID-2019 เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น จำนวน 40 คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 7 คน  มีนายบัญชา  แสงไชยศรี เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  ขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบ DLTV เต็มรูปแบบ เนื่องจากมีครูไม่ครบชั้น และไม่ตรงวิชาเอก และยังเป็นสถานศึกษาพระราชทาน ประเภทประถมศึกษาขนาดเล็ก เมื่อปีการศึกษา 2556 และมีนักเรียนพระราชทาน ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็ก เมื่อปีการศึกษา 2557 ปัจจุบันใช้ระบบการเรียนการสอนแบบ On Hand และแบบ On site