พัทลุง 1 ประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาฯ

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย/ศึกษานิเทศก์ ณ โรงเรียนอนุบาลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง เพื่อแจ้งข้อราชการต่าง ๆ และสร้างความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) และในการนี้ได้มีการมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียน ดังนี้ 1.มอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนที่มีผลคะนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT/O-NET) ปีการศึกษา 2563 น่าพึงพอใจ คะแนนเฉลี่ยรวมร้อยละ 50 ขึ้นไป จำนวน 58 รางวัล/โรงเรียนที่มีผลคะแนน O-NET ชั้น ป.6 และผลคะแนน NT ชั้น ป.3 ปีการศีกษา 2563 เฉลี่ยร้อยละ 50 ขึ้นไป จำนวน 16 รางวัล/โรงเรียนที่มีผลคะแนน O-NET ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2563 เฉลี่ยร้อยละ 50 ขึ้นไป จำนวน 4 รางวัล/โรงเรียนที่มีผลคะแนน NT ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2563 เฉลี่ยร้อยละ 50 ขึ้นไป จำนวน 38 รางวัล 2. มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรแก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีผลงานที่เกิดจากการเรียนการสอน/การขับเคลื่อนวิทยาการคำนวณตามโครงการนิเทศฯ จำนวน 7 รางวัล 3. มอบเกียรติบัตรแก่ผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็น “คุรุชน คนคุณธรรมและนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี” ระดับเขตพื้นที่การศึกษาฯ จำนวน 5 รางวัล 4. มอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคนติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศฯ จำนวน 11 รางวัล 5. มอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในการจัดการเรียนรู้ Active Learning ฯ จำนวน 3 รางวัล 6. มอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ “การขับเคลื่อนโครงการคอนเน็กซ์อีดี” จำนวน 6 รางวัล 7. มอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนที่มีผลการประกวดแข่งขันกิจกรรมการเรียนรู้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมฯ จำนวน 11 รางวัล 8. มอบเกียรติแกโรงเรียนที่ผ่านการประเมินเพื่อขอพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2563 จำนวน 6 รางวัล 9. มอบเกียรติบัตรแก่สถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ เพื่อพัฒนาสู่สถานศึกษาพอเพียง จำนวน 12 รางวัล 10. มอบโล่รางวัล EGAT Green Learning Awards 2020 ตามโครงการห้องเรียนสีเขียวฯ จำนวน 1 รางวัล 11. มอบรางวัล Best Practice ผลงานของเครือข่ายโรงเรียน