สพม.เชียงใหม่ ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ รอง ผอ.สถานศึกษา ครั้งที่ 2 (รอบ 12 เดือน)

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ดร.วิทยา พัฒนเมธาดา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา กรรมการ และนายระวี คงภาษี ผู้อำนวยการการโรงเรียนฮอดพิทยาคม กรรมการและเลขานุการ เข้าประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 (รอบ 12 เดือน) จำนวน 9 คน ได้แก่ 1. นายปิรนซ์ มัทธุรศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 2. นายวชิรพันธุ์ เสียมภักดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 3. นายชยางกูร ท้าวพรหม รองผู้อำนวยการโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม 4. นางเจนจิรา วงศ์วัฒนานุกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แจ่ม 5. นางสาวอรชพร ณ เชียงใหม่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่แจ่ม 6. นางนิตยา หงส์ศุภางค์พันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนจอมทอง 7. นายอภิรักษ์ คงทวี รองผู้อำนวยการโรงเรียนจอมทอง 8. นางสาวศิระกาญจน์ ธนจอมสุรางค์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม 9. นายสันติภาพ พุทธาภิวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม ซึ่งคณะกรรมการได้ดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ณ หอประชุมภัทรมหาราชา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้เข้ารับการประเมินได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามองค์ประกอบและตัวชี้วัด ซึ่งครอบคลุมการปฏิบัติงานตามลักษณะงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามกรอบภารกิจของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยมี ดร.ธาราทิพย์ วงษ์บรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ และดร.ทัณฑธร อินทะวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม ร่วมให้กำลังใจ

ภาพ : ขอขอบคุณประชาสัมพันธ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ