ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุ โรงเรียนบ้านคำโป้งเป้งโคตรธิสารวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

วันพุธที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2564  เวลา 08.30 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 นำคณะ ฉก.ชน.สพป.นค.1 (ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือนักเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบเงินช่วยเหลือของกองทุนสวัสดิการเพื่อสงเคราะห์ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ให้กับเด็กหญิงปนัดดา อ่าวลึกเหนือ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนบ้านคำโป้งเป้งโคตรธิสารวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ได้ผลกระทบจากประสบอุบัติเหตุหกล้มแขนขวาหัก ผู้ปกครองมีอาชีพรับจ้างทั่วไป ครอบครัวมีฐานะยากจน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลืออนุเคราะห์นักเรียนรายดังกล่าว ณ ห้องประชุมพระสุก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด