การยกระดับคุณภาพและการสร้างเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ดร.สุเทพ ปาลสาร เป็นประธานการประชุมการยกระดับคุณภาพและการสร้างเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.เพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ณ โรงเรียนห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า อำเภอชนบท ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ซึ่งเป็นการดำเนินงานเพื่อสืบสานพระราชปณิธานเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9 ตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 โดยโรงเรียนแต่ละแห่งต้องวิเคราะห์คุณธรรมอัตลักษณ์ของตนเอง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน รวมไปถึงการพัฒนาผู้บริหาร ครู และนักเรียนตามกรอบแนวคิดโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.