สพป.กระบี่ ประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินงานในการจ่ายเงินพระราชทานฯ โรงเรียนที่ได้รับจัดสรรเงินพระราชทานฯ

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมปูดำ สพป.กระบี่ นางสาวสิณีณาฎ  อารีย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินงานในการใช้จ่ายเงินพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระกรุณาธิคุณพระราชทานเงินส่วนพระองค์ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 เพื่อให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ปรับสถานศึกษาเป็นโรงพยาบาลสนาม หรือสถานที่กักตัว หรือศูนย์พักคอยให้แก่ผู้ป่วยโรคติดเชื้อ COVID-2019 เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อส่งคืนพื้นที่และอาคารสถานที่ให้แก่สถานศึกษาแล้ว  สถานศึกษาอาจมีภาระต้องชำระค่าสาธารณูปโภค  และค่าใช้จ่ายซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารให้คืนสู่สภาพเดิม เพื่อจัดการเรียนการสอน  โดยในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ได้จัดสรรให้กับโรงเรียนบ้านคลองไคร อำเภอคลองท่อม จำนวน 30,960 บาท  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  จึงต้องเตรียมความพร้อมดำเนินงานในการใช้จ่ายเงินพระราชทานฯ