ดร.ดุจดาว โตบางป่า ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานการประชุมสัญจรพบเพื่อนครู อำเภอพนมสารคาม และ อำเภอราชสาส์น

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ดุจดาว โตบางป่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานการประชุมสัญจรพบเพื่อนครู อำเภอพนมสารคาม และ  อำเภอราชสาส์น โดยมีว่าที่ร้อยโทศุภวัชร ชำนาญนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อสร้างสรรค์สัมพันธ์อันดี ระหว่างผู้บริหารทางการศึกษา กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของทุกเขตคุณภาพการศึกษา ๒) เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน และมอบแนวนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสู่การพัฒนาการศึกษาที่เข้มแข็ง “ทำให้ดีกว่าเดิม เพิ่มเติมคือคุณภาพ” Q POM Model ๓) เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ครูผู้สอน มีการขับเคลื่อนในการจัดการเรียนการสอน โดยปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ที่มุ่งสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน  โดยมีนายอดุลย์ บุญช่วย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหินดาษ  กล่าวขอบคุณ  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ นายพงศ์สันต์ โตเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูวิชาการโรงเรียน ในอำเภอพนมสารคาม และอำเภอราชสาส์น  ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่ ณ โรงเรียนวัดท่าเกวียน  (สัยอุทิศ) อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา