ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสร้างสรรค์สื่อการสอนวิชาชีพผ่าน Social Media Online

มูลนิธิพัฒนาวิชาชีพสตรี (พสว) จัดโครงการประกวดสร้างสื่อสร้างสรรค์การสอนวิชาชีพ โดยส่งเสริมให้นักเรียนและนักศึกษาทั้งในและนอกระบบได้พัฒนาศักยภาพ ทักษะและความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตสื่อการสอนออนไลน์ ผู้สนใจสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้