สพม.ร้อยเอ็ด ดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และแนวทางการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR)

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ธนา โด่งพิมาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและแนวทางการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง ตามกฎกระทรวงที่ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เข้มแข็งและได้รับการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก และจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ให้สอดคล้องกับกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ผู้เข้าอบรม ได้แก่ ครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา จำนวน 60 คน วิทยากร ได้แก่ ดร.อธิศ ไชยคิรินทร์ ดร.อภิศญารัศมิ์ ประราศรี นายทองพูล ศิริโท ผู้ทรงคุณวุฒิ นายฤทธิรงค์ เศษวงศ์ ผู้อำนวยการสูงยางวิทยาประชาสรรค์ และคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด โดยมี ดร.อัมพร กุลาเพ็ญ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องร้อยเอ็ดแกรนด์บอลรูม ชั้น 6 โรงแรมเอ็มแกรนด์ ร้อยเอ็ด

ศุภนัส เสาศิริ
Latest posts by ศุภนัส เสาศิริ (see all)