สพม.แพร่ ประชุมทางไกลฯ ชี้แจงแนวทางการนิเทศ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม Conference

+++++นายเจริญชัย  กิตติพีรเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงแนวทางการนิเทศ ติดตาม ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ด้วยรูปแบบ Online ผ่านระบบ Google Meet พร้อมมอบนโยบายเกี่ยวกับงานวิชาการ เพื่อให้โรงเรียนดำเนินการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอน ในการนี้นางวิลาวัณย์  ไชยธรรม รอง ผอ.สพม.แพร่ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการนิเทศภายในเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน และชี้แจงภาพรวมสำหรับผลการนิเทศ ติดตาม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564