สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ 2564-2564 ส่วนที่ 2” โดยวิธีสื่อสารทางไกล (Teleconference) ผ่านระบบ Mirosoft Teams

วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1มอบหมายให้ นางสาวรุ่งนภา ธิศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ 2564-2564 ส่วนที่ 2” โดยวิธีสื่อสารทางไกล (Teleconference) ผ่านระบบ Mirosoft Teams เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับหน่วยงานภาครัฐในแต่ละจังหวัดดำเนินการลดการใช้พลังงานในหน่วยงานให้ได้ร้อยละ 10 ต่อปี เมื่อเทียบกับมาตรฐานการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันของแต่ละองค์กรตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กำหนด โดยบันทึกข้อมูลผ่าน www.e-report.energy.go.th ณ ห้องประชุมพระเสริม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) แบบคุมเข้มตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเคร่งครัด