ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ปัจฉิมนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ จำนวน 8 ราย

วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ให้เกียรติเป็นประธานการปัจฉิมนิเทศ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ จำนวน 8 ราย โดยมี ผศ.ดร.สุรินทร์ ภูสิงห์ ผศ.ดร.ปณิธาน วรรณวัลย์ อาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ, นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ,น.ส.สุนันท ทองสงฆ์ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา,นายเชษฐา หนองเหล็ก ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี เข้าร่วมการปัจฉิมนิเทศ ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3