ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 9

สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้หารือร่วมกันกับ สนก. ในการจัดอบรมหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สจว.สพฐ.) รุ่นที่ 9 ณ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย กรุงเทพมหานคร ผู้สนใจสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้