การเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

เพื่อให้การเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สพฐ. ขอ แจ้งให้ สพท. และสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ตามรายละเอียดดังนี้