ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน จำนวน ๔ แห่ง คือ ๑) โรงเรีนบ้านเขาช่องลม ๒) โรงเรียนบ้านแก่งหวาย ๓) โรงเรียนบ้านชุมแสง และ ๔) โรงเรียนบ้านเขาตลาด เพื่อติดตามนโยบายการบริหารงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ติดตามการดำเนินการเตรียมเปิดเรียนภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) พร้อมทั้งรับทราบปัญหาในการบริหารจัดการ ให้กำลังใจผู้บริหาร และครูในการปฏิบัติงาน