ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เข้าตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม การบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนในสังกัด

วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เข้าตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม การบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ โรงเรียนเขาดินพิทยารักษ์ อ.บำเหน็จณรงค์ และเครือข่ายโรงเรียนกุดน้ำใส-หนองบัวโคก ร่วมกับคณะกรรมการ โดยมีนางสาวณัชญานุช สุดชาดี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ,น.ส.ณภัคนัยน์ ธรรมธิติรัชย์ ศึกษานิเทศก์ประจำเครือข่าย และคณะผู้บริหาร เครือข่ายโรงเรียนกุดน้ำใส-หนองบัวโคก โดยทางคณะนิเทศ ได้กำกับติดตาม สร้างความเข้าใจในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ผ่านระบบ google meet ให้ครูและบุคลากรทั้งเครือข่ายได้รับทราบนโยบาย we change การนำนโยบายสู่การปฏิบัติและให้กำลังใจกับคณะครูในการปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล) อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ