สพฐ. ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการและแนวทางการขับเคลื่อนงานของกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการ

วันที่ 30 ตุลาคม 2564 นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ที่ปรึกษา รมว.ศธ.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการและแนวทางการขับเคลื่อนงานของกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ควบคู่กับการประชุมผ่านโปรแกรม Zoom โดยมี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา นายวัลลพ สงวนนาม นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) นายนิพนธ์ ก้องเวหา นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการ และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุม โรงแรมบ้านสวนคุณตา กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี

นายสุทธิชัย จรูญเนตร กล่าวว่า สพฐ. ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการ ตั้งแต่ปี 2560 เพื่อเป็นเครื่องมือและกลไกสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถ โดยให้เกิดการรวมกลุ่มในการเชื่อมโยงโครงสร้างและระบบการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกัน สามารถยืดหยุ่นได้ตามลักษณะงาน ลดความซ้ำซ้อน ประหยัดเวลาและงบประมาณ โดยคำนึงถึงประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า รวมถึงส่งเสริมการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพอันจะเป็นบันไดไปสู่คุณภาพการศึกษาที่ยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ และสพฐ. โดยการกำหนดให้มีเขตตรวจราชการ รวมทั้งสิ้น 18 เขตตรวจราชการ เพื่อกระจายอำนาจสู่การปฏิบัติของหน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษา ในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา (สพป.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ในเขตตรวจราชการ ซึ่งเป็นการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารหน่วยงานการศึกษาและสถานศึกษา ในการสานต่อนโยบายจากส่วนกลางต่อไป

สำหรับการประชุมฯ ครั้งนี้ สพฐ. โดย สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ร่วมกับ สพป.อุบลราชธานี เขต 1 จัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนงานของกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการ สังกัด สพฐ. โดยมีเป้าหมายให้ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษาได้รับทราบ นโยบาย จุดเน้นการบริหารจัดการด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารงบประมาณ และด้านบริหารทั่วไป รวมถึงจัดทำแผนปฏิบัติราชการและแนวทางการขับเคลื่อนงานของกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง สพฐ. ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการ จำนวน 18 เขตตรวจราชการ กลุ่มเขตตรวจราชการของการศึกษาพิเศษ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 42 คน