สพป.พิจิตร เขต 1 ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ 1

28-30 ตุลาคม 2564 สพป.พิจิตร เขต 1 ในนามสำนักงานลูกเสือจังหวัดพิจิตร จัดฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ 1 มีผู้บริหารสถานศึกษาและผู้กำกับลูกเสือ จำนวน 40 คน คณะวิทยากรแกนนำผู้ให้การฝึกอบรม จำนวน 23 คน เข้าฝึกอบรมที่ห้องชาลวัน โดย ดร.มานิตย์ นาคเมือง ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ในนามหัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม เมื่อ 28 ตุลาคม 2564 เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการวิธีการของโครงการจิตอาสาพระราชทาน และน้อมนำไปจัดกิจกรรมจิตอาสาในสถานศึกษาและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ