รองเลขาธิการ กพฐ.มอบ นโยบายให้แก่ผู้บริหารเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

นายวัลลพ สงวนนาม รองเลขาธิการกพฐ.ได้มอบนโยบายในการทำงานให้กับผู้บริหารในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยการทำงานให้มีความสุขและปลอดภัย โดยยึดหลักยุทธศาสตร์ศาลพระราชา เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งรับฟังปัญหาและให้ข้อแก้ไขในการบริหารงานการประชุมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต 1 จังหวัดนราธิวาส จากนั้น นายวัลลพ สงวนนาม รองเลขาธิการ กพฐ.ได้เยี่ยมชม ศูนย์พัฒนาทักษสื่อสารของสำนักงานเขตนราธิวาสเขต 1