สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ประชุมเตรียมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการเตรียมความพร้อมและการจัดการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 1 พฤศจิกายน  2564    นายสุภชัย ปุริสาย ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เป็นประธานการประชุมเตรียมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการเตรียมความพร้อมและการจัดการศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตาม 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) และตาม 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 โดยมีนายธวัชชัย คำวงศ์   รองผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 นายจิมจง ทองคำวัน รองผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ประธานกลุ่มโรงเรียน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ซึ่งมีโรงเรียนที่ได้รับการพิจารณาอนุญาตให้เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบ (On Site) โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดศรีสะเกษ ในคราวประชุมครั้งที่ 33/2564 วันที่ 27 ตุลาคม 2564 มีจำนวนทั้งสิ้น 187 โรงเรียน