นายวัลลพ สงวนนาม รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส มอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเขตตรวจราชการที่ 7 (นราธิวาส ปัตตานี ยะลา) ผู้บริหารการศึกษา ปัตตานี เขต 3 ร่วมต้อนรับ

***เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2564 นายสมปอง ชินตะวัน รักษาการ ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 พร้อมด้วย นางลภาภัทร พลสิทธิ์ นายสวง กองจักร ว่าที่ร้อยตรีสุขสันต์ จวงพลงาม และนางจิราภรณ์ เรืองรักษ์ รอง ผอ.สพป.ปิตตานี เขต 3 ร่วมต้อนรับนายวัลลพ สงวนนาม รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) และคณะติดตาม ซึ่งเดินทางลงพื้นที่จังหวัดนราธวาส เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ให้แก่ผู้บริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำเขตตรวจราชการที่ 7(นราธิวาส ปัตตานี ยะลา) โดยมีผู้บริหารการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมต้อนรับและรับฟังนโยบาย ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
***การมอบนโยบายในครั้งนี้ นายวัลลพ สงวนนาม รองเลขาธิการ กพฐ. ได้สะท้อนความคิดเห็นให้ทุกคนสามารถปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความสุขและความปลอดภัย โดยยึดหลักยุทธศาสตร์พระราชา เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หลังจากนั้น นายสราวุธ  เดชมณีรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้นำเสนอและชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อด้วยการชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่ 7 (นราธิวาส  ปัตตานี  ยะลา) โดยนายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ประธานผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 7 ต่อมา รองเลขาธิการ กพฐ. และคณะติดตาม ได้เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารของโรงเรียนในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 1

งานประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 3
http://www.pattani3.go.th