สพป.นครพนม เขต ๑ จัดพิธีรับเงินพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ประธานในพิธี รับเงินพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานเงินส่วนพระองค์ เพื่อให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ปรับสถานศึกษา เป็นโรงพยาบาลสนาม หรือสถานที่กักตัว หรือศูนย์พักคอยให้แก่ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(COVID-19 ) โดยสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ ได้รับเงินพระราชทาน จำนวน ๒๔ โรงเรียน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖๓๔,๗๒๐.-บาท มีนายอภิชัย ทำมาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑ กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต ๑