สพป.ชลบุรี เขต 1 ร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนงานของกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการ ประจำปี 2565

วันที่ 29 – 31 ตุลาคม 2564  นายเต็ม  เสืออ่วม  ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการที่ 8  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ร่วมประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการและแนวทางการขับเคลื่อนงานของกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการ  ประจำปี 2565  ณ  โรงแรมบ้านสวนคุณตา   จังหวัดอุบลราชธานี   โดยมี     นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นประธานการประชุม  และรับฟังการมอบนโยบาย จุดเน้นการบริหารจัดการด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารงบประมาณ และด้านบริหารทั่วไป  โดย ดร.อัมพร  พินะสา  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และผู้บริหารระดับสูงในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน