รองเลขาธิการ กพฐ. (นายวัลลพ สงวนนาม) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียน ในจ.นราธิวาส

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นายวัลลพ สงวนนาม รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ณ สถานศึกษาในจังหวัดนราธิวาส ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลนราธิวาส สังกัด สพป.นราธิวาส เขต 1 โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม และโรงเรียนสุคิรินวิทยา สังกัด สพม.นราธิวาส เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ

สำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 2 ในวันที่ 1 พ.ย. 2564 นี้ พบว่า สพป.นราธิวาส เขต 1 มีโรงเรียนในสังกัด 148 แห่ง สามารถเปิดเรียนแบบ On-Site ได้จำนวน 4 แห่ง ขณะที่ สพป.นราธิวาส เขต 2 มีโรงเรียน 117 แห่ง สพป.นราธิวาส เขต 3 มีโรงเรียน 75 แห่ง และ สพม.นราธิวาส มีโรงเรียน 17 แห่ง ยังคงจัดการเรียนการสอนแบบ Online เนื่องจากยังขาดความพร้อมบางประการในการเปิดเรียนแบบ On-Site ซึ่งทางโรงเรียนจะทำการประเมินและขออนุมัติให้เปิดเรียนแบบ On-Site กับคณะกรรมการโรคติดต่อและ ศบค.จังหวัด ต่อไปทั้งนี้

นายวัลลพ พร้อมคณะทำงาน ได้ร่วมประชุมรับฟังปัญหาและอุปสรรคที่พบในการเปิดเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมหาแนวทางในการแก้ไข โดยเน้นย้ำว่าการเปิดเรียนแบบ On-Site โรงเรียนต้องผ่านการประเมินความพร้อมผ่าน Thai Stop Covid Plus (TSC+) และปฏิบัติตาม 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม และ 7 มาตรการเข้มงวด สำหรับครูและบุคลากรในพื้นที่จ.นราธิวาส ซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) ต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม ตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป ส่วนนักเรียนไม่มีกำหนด แต่ทางเขตพื้นที่ฯ และโรงเรียนต้องรณรงค์ทำความเข้าใจให้นักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนให้มากที่สุด เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและผู้ปกครองเอง ส่วนการจัดการเรียนการสอนสามารถจัดได้ทั้งรูปแบบ On-Site หรือ Online หรือแบบผสมผสาน โดยจัดนักเรียนในห้องเรียนขนาดปกติ ไม่เกิน 25 คน หรือเว้นระยะห่างระหว่างนักเรียนในห้องเรียนไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร สำหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนห้องละไม่เกิน 25 คน สามารถเปิดเรียนได้เต็มรูปแบบ แต่หากโรงเรียนใดมีนักเรียนในห้องเกิน 25 คน อาจใช้วิธีบริหารจัดการ โดยสลับวันเรียนหรือสลับชั้นเรียนก็ได้ และในส่วนการทำกิจกรรมในโรงเรียนที่เป็นการรวมกลุ่ม ขอความร่วมมือให้งดหรือเลื่อนไปก่อน เพราะเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในวงกว้าง