รองเลขาธิการ กพฐ. (เกศทิพย์ ศุภวานิช) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ณ จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ของโรงเรียน สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ จังหวัดกาญจนบุรี ได้แก่ โรงเรียนบ้านหัวนา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 (สพป.กาญจนบุรี เขต 1) และโรงเรียนวัดทุ่งสมอ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 (สพป.กาญจนบุรี เขต 2)

สำหรับ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 มีโรงเรียนในสังกัด จํานวน 135 โรงเรียน มีผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 1,790 คน และมีนักเรียนทั้งสิ้น จำนวน 23,203 คน ด้านการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ได้ดำเนินการโดยจัดประชุมชี้แจงผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวปฏิบัติที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด อาทิ การประเมินความพร้อมผ่านระบบ Thai Stop Covid Plus (TSC+) มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม และ 7 มาตรการเข้มงวด การจัดทำแผนเผชิญเหตุเพื่อเตรียมความพร้อม ในกรณีที่เกิดการแพร่ระบาด การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม และการจัดการอาคารสถานที่ในการจัดกิจกรรมที่มีคนจำนวนมาก

ซึ่งผลการดำเนินการดังกล่าว พบว่ามีสถานศึกษาที่มีความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 รูปแบบ On-Site ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 52 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 38.52 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 7 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 5.19 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 43 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 31.85 วันที่ 1 ธันวาคม 2564 จำนวน 10 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 7.41 และไม่ได้ระบุวันเปิดเรียนรูปแบบ On-Site จำนวน 23 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 17.04 โดยมี ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับวัคซีนป้องกัน Covid-19 ร้อยละ 85.98 และนักเรียน อายุ 12 ปีขึ้นไป ได้รับวัคซีนป้องกัน Covid-19 แล้ว ร้อยละ 87.91

ด้านสพป.กาญจนบุรี เขต 2 มีโรงเรียนในสังกัด จํานวน 99 แห่ง มีผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 1,385 คน และมีนักเรียนทั้งสิ้น จำนวน 15,939 คน ด้านการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ได้ดำเนินการโดยจัดประชุมชี้แจงผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวปฏิบัติที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด อาทิ การประเมินความพร้อมผ่านระบบ Thai Stop Covid Plus (TSC+) มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม และ 7 มาตรการเข้มงวด การจัดทำแผนเผชิญเหตุเพื่อเตรียมความพร้อม ในกรณีที่เกิดการแพร่ระบาด การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม และการจัดการอาคารสถานที่ในการจัดกิจกรรมที่มีคนจำนวนมาก

ซึ่งผลการดำเนินการดังกล่าว พบว่ามีสถานศึกษาที่มีความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 รูปแบบ On-Site ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 91 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 91.92 เปิดเรียนในรูปแบบอื่น ๆ จำนวน 1 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 1.01 และไม่ได้ระบุวันเปิดเรียนรูปแบบ On-Site จำนวน 7 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 7.07 โดยมี ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับวัคซีนป้องกัน Covid-19 ร้อยละ 95.02 และนักเรียน อายุ 12 ปีขึ้นไป ได้รับวัคซีนป้องกัน Covid-19 แล้ว ร้อยละ 15.27 ซึ่งกำลังรอจัดสรรวัคซีนต่อไป