ที่ปรึกษา สพฐ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ณ จังหวัดสิงห์บุรี

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 นายบุญเลิศ ค่อนสอาด ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียนวันแรกของภาคเรียนที่ 2/2564 และการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-Site ของสถานศึกษา สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้แก่ โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร และโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก ณ จังหวัดสิงห์บุรี

โดยจากการลงพื้นที่ดังกล่าว พบว่าทั้ง 2 โรงเรียน มีความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 โดยได้ดำเนินการประเมินความพร้อมผ่านระบบ Thai Stop Covid Plus (TSC+) ใช้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม และ 7 มาตรการเข้มงวด ฉีดวัคซีน Covid-19 ให้กับครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน จัดทำแผนเผชิญเหตุเพื่อเตรียมความพร้อม ในกรณีที่เกิดการแพร่ระบาด มีการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม และการจัดการอาคารสถานที่ในการจัดกิจกรรมที่มีคนจำนวนมาก เว้นระยะห่างระหว่างนักเรียนในห้องเรียนไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร รวมถึงมีการสุ่มตรวจหาเชื้อ Covid-19 โดยใช้ ATK (Antigen Test Kit) ให้กับครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการเดินทางมาที่โรงเรียนอีกด้วย