พัทลุง 1 ออกติดตาม ตรวจเยี่ยม การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 นำโดย นายณรงค์ ศรีละมุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ และศึกษานิเทศก์ ออกติดตาม ตรวจเยี่ยม การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ของสถานศึกษาในสังกัด ในระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤศจิกายน 2564 เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานและส่งเสริมสนับสนุนให้การดำเนินงานเปิดเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนอย่างสูงสุด/ ในการออกติดตาม ตรวจเยี่ยม การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564ฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการการติดตามตรวจเยี่ยมฯ ตามแบบติดตามการเปิดภาคเรียนฯ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและการดำเนินการเตรียมความพร้อมตามประเด็นของการประเมินตนเองของสถานศึกษาของ Thai Stop Covid Plus (TSC) ประกอบด้วย คณะกรรมการติดตามฯ จำนวน 6 ชุด/ คณะกรรมการ ชุดที่ 1 ประกอบด้วย 1.นายณรงค์ ศรีละมุล ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 2.นางสาวสาลินี จงใจสุรธรรม ศึกษานิเทศก์ 3.นางวิชชุมาศ ปุรินทราภิบาล ออกติดตามตรวจเยี่ยมโรงเรียนในเครือข่ายศรีนรินทร์ จำนวน 12 โรง และโรงเรียนเครือข่ายศรีบรรพต จำนวน 11 โรงเรียน/ คณะกรรมการชุดที่ 2 ประกอบด้วย 1.นางสาวจิตรลดา ทองคำ รอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 2. นายเลิศลักษณ์ หนูจันทร์ ศึกษานิเทศก์ 3. นางสาวฐาณิชญาณ์ เพ็งพรหม ศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเครือข่ายจตุรมิตร จำนวน 14 โรง โรงเรียนวัดหัวหมอน โรงเรียนวัดบ่วงช้าง โรงเรียนบ้านนาโหนด โรงเรียนบ้านต้นไทรและโรงเรียนบ้านไสถั่ว/ คณะกรรมการ ชุดที่ 3 ประกอบด้วย 1. นายศิริศักดิ์ วัฒนศิริ รอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 2.นางสมจิตร ศรีคะ ศึกษานิเทศก์ 3. นายพงศ์พัฒน์ รักด้วง ศึกษานิเทศก์ ออกติดตาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเครือข่ายควนขนุน จำนวน 14 โรง โรงเรียนวัดนาโอ่ปิปผลิกประชาสรรค์ โรงเรียนวัดนาท่อม โรงเรียนวัดโคกแย้ม โรงเรียนวัดกลางและโรงเรียนวัดโพธาวาส/ คณะกรรมการชุดที่ 4 ประกอบด้วย 1. นายวุฒิไกร เลื่อนแป้น รอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 2. นางนวพร จรุพัฒนานันท์ ศึกษานิเทศก์ 3. นายกายเพชร สมเพชร ศึกษานิเทศก์ ออกติดตาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเครือข่ายป่าพะยอม จำนวน 16 โรงเรียน โรงเรียนวัดควนอินทร์นิมิตและโรงเรียนบ้านปรางหมู่/ คณะกรรมการ ชุดที่ 5 ประกอบด้วย 1. นางสิริกร บุญมุสิโก ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ 2. นางสาวจินดา คงแก้ว ศึกษานิเทศก์ 3. นางสาววิรินทร์ญา หนูนัง ศึกษานิเทศก์ ออกติดตาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเครือข่ายไตรภาคี จำนวน 14 โรง โรงเรียนวัดอภยาราม โรงเรียนวัดตำนาน โรงเรียนวัดประจิมทิศาราม โรงเรียนวัดควนถบและโรงเรียนวัดเขาแดง/ คณะกรรมการ ชุดที่ 6 ประกอบด้วย 1. นางอโนมา บัวทองเรือง ศึกษานิเทศก์ 2. นางสาวปราณีต ทองหนัก ศึกษานิเทศก์ 3.นางมนภัสสร์ มากจันทร์ ศึกษานิเทศก์ 4. นางจิรายุ เพชรบรรจบ ศึกษานิเทศก์ ออกติดตาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเครือข่ายเมืองเก่าพัทลุง จำนวน 14 โรงเรียน โรงเรียนอนุบาลพัทลุง โรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง โรงเรียนวัดอัมพวนารามและโรงเรียนวัดโคกชะงาย

ศริราณี พรหมบังเกิด