สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจติดตามการจัดการเรียนการสอนในภารเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

วันอังคารที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้ นายบุญส่ง ขันทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  ตรวจติดตามและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยไซงัว อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ในการเปิดเรียนและการดำเนินการภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ ON-SITE ของโรงเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ในการนี้ได้มอบนโยบายการบริหารงานของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน พร้อมทั้งรับทราบปัญหาในการบริหารจัดการของโรงเรียน และการจัดการอาหารกลางวันในโรงเรียน ภายใต้มาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) ตามนโยบายของ สพฐ. อย่างเคร่งครัด