ผอ.เขต มอบนโยบายประธานกลุ่มโรงเรียน

นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนในสังกัด เพื่อมอบนโยบายการบริหารจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายฉลาด สาโยธา ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในการประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนเพื่อมอบนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษา ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔  ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ซึ่งประกอบด้วย ผอ.เขต/บุคลากรทางการศึกษา         พบเพื่อนครู “การสร้างความเชื่อมั่น สานสัมพันธ์ ไว้วางใจ เพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษา” วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  ระเบียบสวัสดิการช่วยเหลือนักเรียน ข้าราการครูและบุคลากรทางการศึกษา และระเบียบว่าด้วยกลุ่มโรงเรียน เพื่อใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้กลุ่มโรงเรียนเป็นฐาน ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย นายมานพ คงเสนา นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่ม ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑