สพป.ขอนแก่น เขต ๕ เยี่ยมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

นายยงยุทธ  พรหมแก้ว  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  ๕  และคณะ  ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ในอำเภอหนองเรือและอำเภอภูเวียง  ในการเตรียมความพร้อมเปิดเรียนภาคเรียนที่  ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  โดยดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  ๒๐๑๙  (COVID 19)  อย่างเคร่งครัด