ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต ๕ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน

เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นายยงยุทธ  พรหมแก้ว   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต  ๕  ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนในพื้นที่  ถึงความพร้อมของโรงเรียนในสังกัดจำนวน  ๒๕๖  โรง  ในการเปิดเรียนภาคเรียนที่  ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๖๔  จากการสำรวจมีโรงเรียนที่มีความพร้อมตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่นตามเกณฑ์ที่กำหนด  จำนวน  ๑๓๙  โรงเรียน  จากทั้งหมด  ๒๕๖  โรงเรียน  พร้อมเสนอชื่อเพื่อรออนุมัติเปิดเรียนแบบ  On-site  ซึ่งในขณะนี้มีสถานศึกษาจำนวน  ๑๐  โรงเรียน  ที่ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการเรียนการสอนแบบ  On-site