คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน 2/2564 โรงเรียนนสังกัด 3 โรงเรียน

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน 2564 นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย น.ส.สมหวัง จิตรหาญ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล น.ส.สุนัน ทองสงฆ์ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา น.ส.รุ่งฤดี ตรีภพ ศึกษานิเทศก์ นายเอกวินทร์ อุคำ ผอ.รร.บ้านโคกสะอาด ในนามประธานเครือข่ายโรงเรียนนายางกลัก ได้ออกนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน 2/2564 ของโรงเรียนบ้านนาประชาสัมพันธ์,โรงเรียน บ้านโคกสะอาดและโรงเรียนบ้านหัวสะพาน(ประชาสรรค์ ) อ.เทพสถิต กับมาตราการบริหารสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -019) การเฝ้าระวังและแนวทางปฏิบัติของสถานศึกษา โดยมี ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ และร่วมรับฟังแนวทาง ทั้งนี้โรงเรียนที่ไม่สามารถเปิด เรียนแบบ ON SITE ได้ให้ปรับรูปแบบ คือ on line, on ait, on demand และ on hand พร้อมฝากเน้นมิติด้าน สังคม ด้านความสัมพันธ์ในช่วง 2 สัปดาห์แรก การประชาสัมพันธ์แนะนำการปฎิบัติเพื่อสุขอนามัยที่ดี และให้ โรงเรียนได้ดำเนินการปรับปรุงบริบทของโรงเรียนให้เกิดความปลอดภัยในสถานศึกษา