สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พิธีเปิดการอบรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมความพร้อมสอบ NT / O-NET ปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบให้ นายโกละเม็ด วรรณพิมพ์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมความพร้อมสอบ NT / O-NET ปีการศึกษา 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนแท่นประจัน โดยมี ว่าที่ ร.ต.ธนาธิป มาลากอง นายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอบ้านแท่น กล่าวรายงาน มี นายวาทิศ สอนกอง นางกิติมา สมวงษา นางสาวดรุณี อาจปรุ และนางสาวกานต์กนิษฐ์ พรมไพร ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นวิทยากรอบรม และมี ผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอบ้าน แท่น ครูผู้สอนระดับชั้น ป.3 ป.6 และ ม.3 ในอำเภอบ้านแท่น เข้ารับการอบรมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เพื่อชี้แจงแนวทางการเตรียมความพร้อมเปิดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ On Site และเตรียมความพร้อมสอบ NT / O-NET ปีการศึกษา 2564 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอำเภอบ้านแท่นให้สูงกว่าปีที่ผ่าน