นิเทศ ติดตาม เยี่ยมให้กำลังใจการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID-19 กลุ่มลำปลายมาศ

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียน ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม เยี่ยมให้กำลังใจการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ภาคเรียนที่ ๒   ปีการศึกษา ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นางธัญญ์รวี พงศ์ธรภูริวัฒน์ นางจุติมาพร เชียงกา นางมณีรัตน์ เถื่อนแก้ว และนางนวลอนงค์ ชูใสศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียน ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม เยี่ยมให้กำลังใจการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) กลุ่มโรงเรียนลำปลายมาศ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนบ้านหนองบัว โรงเรียนบ้านหนองม่วง โรงเรียนบ้านทะเมนชัย โรงเรียนวัดขี้ตุ่น และโรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา จากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบว่า โรงเรียนให้ความสำคัญถึงความปลอดภัยของนักเรียนและได้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด