สพม.นนทบุรี นิเทศให้กำลังใจโรงเรียนบางบัวทองและโรงเรียนไทรน้อย จ.นนทบุรี

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี นำโดย ดร.อมรรัตน์ โสธารัตน์ รองผอ.สพม.นนทบุรี ผู้แทนประธานสหวิทยาเขตนนทบุรี เขต 3 ดร.แน่งน้อย เพ็งพันธ์ ผอ.รร.บางบัวทอง นางนาฏธยาน์ รอดสน ผอ.กลุ่มนิเทศฯ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาได้มานิเทศให้กำลังใจได้แก่ โรงเรียนบางบัวทองและโรงเรียนไทรน้อยในประเด็น 1)แผนการเปิดภาคเรียนที่2/2564 2) แนวทางการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนในรูปแบบ Onsite ในบทบาทของผู้บริหาร ครู นักเรียน บุคลากรและผู้ปกครอง 3) แนวทางการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่ 2/2564 โดยทั้งสองโรงเรียนมีแนวทาง รูปแบบการจัดการเรียนการสอนและมาตรการการเตรียมความพร้อมที่ดี