รมว.ศธ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ณ โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน จ.กาญจนบุรี

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) พร้อมด้วยนายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ที่ปรึกษา รมว.ศธ.) นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (เลขานุการ รมว.ศธ.) นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ปลัด ศธ.) นางเกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ณ โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 (สพป.กาญจนบุรี เขต 2) จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี ว่าที่ ร.ต. สุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ ผู้อำนวยการ สพป.กาญจนบุรี เขต 2 (ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2) นางสาววารุณี ตะโกภู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตะคร้ำเอน (ผอ.รร.วัดตะคร้ำเอน) คณะครู และนักเรียนให้การต้อนรับ

นางสาวตรีนุช เทียนทอง (รมว.ศธ.) กล่าวว่า การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ครั้งนี้ เน้นโรงเรียนที่มีระดับชั้นที่หลากหลาย โดยได้เลือกโรงเรียนวัดตะคร้ำเอน สพป.กาญจนบุรี เขต 2 จ.กาญจนบุรี ซึ่งจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และได้เน้นย้ำถึงมาตรการต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการและสาธารณสุข ให้แก่โรงเรียน อาทิ 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม และ 7 มาตรการเข้มงวด การจัดทำแผนเผชิญเหตุเพื่อเตรียมความพร้อม ในกรณีที่เกิดการแพร่ระบาด การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม และการจัดการอาคารสถานที่ในการจัดกิจกรรมที่มีคนจำนวนมาก โดยเว้นระยะห่าง สวมหน้ากาก ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ รักษาความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ และการฉีดวัคซีนให้นักเรียน โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียน On-Site 100 % โดยเน้นความปลอดภัยเป็นอันดับแรก

ด้าน ว่าที่ ร.ต. สุรสิทธิ์ ถิตย์สมบูรณ์ (ผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 2) กล่าวว่า สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ให้เปิดเรียนแบบ On-Site ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 91 โรงเรียน และเปิดเรียนรูปแบบอื่น ๆ อีก 8 โรงเรียน โดยครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว คิดเป็นร้อยละ 95 ผู้ปกครองนักเรียน ได้รับการฉีดวัคซีน ร้อยละ 84 ส่วนวัคซีนนักเรียน อายุ 12-18 ปี ได้รับการฉีดวัคซีน ร้อยละ 79.81

สำหรับ นางสาววารุณี ตะโกภู่ (ผอ.รร.วัดตะคร้ำเอน) กล่าวว่า โรงเรียนวัดตะคร้ำเอน เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดการจัดการศึกษาระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 449 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 28 คน ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดกาญจนบุรี ให้เปิดเรียนแบบ On-Site แบบผสมผสาน สลับสัปดาห์ โดยสัปดาห์แรกเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 สัปดาห์ถัดไปเป็นนักเรียนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา เพื่อลดความแออัดในโรงเรียน ซึ่งมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีอายุ 12-18 ปี เข้ารับการฉีดวัคซีน จำนวน 158 คน คิดเป็นร้อยละ 91.33 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับวัคซีนครบโดสแล้ว ร้อยละ 96.42 และผู้ปกครองได้รับวัคซีนแล้ว ร้อยละ 65.41