สพป.ระยอง เขต ๒ ประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหารการศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหารการศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่การพัฒนาการศึกษาของ สพป.ระยอง เขต ๒ โดยมีแนวคิดการทำงาน คือ “กายภาพสู่คุณภาพ” รวมถึงแจ้งข้อราชการ และซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามภารกิจ พร้อมนี้ มีการมอบเกียรติบัตร “นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practices)” ด้านการบริหารและการจัดการศึกษาปฐมวัย และด้านการจัดประสบการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัย ระดับจังหวัด, มอบเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนที่สอบ O-NET และ NT ได้ ๑๐๐ คะแนนเต็ม ณ ห้องประชุมแหลมแม่พิมพ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒