สพป.ระยอง เขต ๒ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ มอบหมาย นายกัมพล เจริญรักษ์ รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ และคณะ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ โรงเรียบ้านเขาตลาด โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม และโรงเรียนบ้านชงโค อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เพื่อรับฟังการดำเนินการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนตามมาตรการความปลอดภัย พร้อมทั้งให้กำลังใจผู้บริหารและครูในการดูแลลูก ๆ นักเรียนต่อไป