สพป.นครพนม เขต ๑ การฝึกอบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา

วันที่ ๘  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔  เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑  กล่าวรายงานการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานในสถานศึกษา  ปี ๒๕๖๔ เป็นโครงการที่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานหลักสูตร และพระราชทานตราสัญลักษณ์ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือน้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทาน มาเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง บำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน มีจิตสาธารณะตามกฎและคำปฏิญาณของลูกเสือ สามารถจัดกิจกรรมจิตอาสาในสถานศึกษา และชุมชนของตนเอง  ประธานในพิธีโดย นายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม