สพป.หนองคาย เขต 1 ออกตรวจติดตามการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14

วันจันทร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เดินทางออกตรวจติดตามและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ในการเปิดเรียนและการดำเนินการภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบ ON-Line ของโรงเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับ ชั้นอนุบาล 1 จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนนักเรียน ทั้งหมด 1,007 คน ในการนี้ได้มอบนโยบายการบริหารงานของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา พร้อมทั้งรับทราบปัญหาในการบริหารจัดการของโรงเรียน ภายใต้มาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID 19) ตามนโยบายของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อย่างเคร่งครัด