คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 เครือข่ายโรงเรียนบ้านตาล-หัวทะเล

วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564  นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ มอบหมายให้ นายธิติวุฒิ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ทั้งนี้ เนื่องจาก รอง ผอ.สพป. (ธิติวุฒิ) ติดภารกิจเร่งด่วน จึงได้มอบหมายให้ น.ส.อุบลวรรณ กิติจันวานิตย์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วย นายวุฒิพงษ์ ตั้งไพโรจน์วงศ์ ประธานเครือข่ายโรงเรียนบ้านตาล-หัวทะเล, นายพินิจ หงษ์พิมพ์ ผอ.รร.โรงเรียนบ้านเขาดินพิทยารักษ์, นางสุกัญญา ประทุมวงษ์ ศึกษานิเทศก์  คณะกรรมการนิเทศ ติดตามการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโนา 2019 (COVID-19) และการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564  พร้อมด้วย น.ส.ไอวริณ ศิลปะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  ได้ออกนิเทศ ติดตามการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564  ของเครือข่ายโรงเรียนบ้านตาล-หัวทะเล