คณะกรรมการ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นิเทศ ติดตามการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

วันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย น.ส.สมหวัง  จิตรหาญ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล น.ส.สุนัน ทองสงฆ์ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา นายฌานธร  บุญทัน ประธานเครือข่ายโรงเรียนวะตะแบก นางสีสุดา จีบเกาะ ผอ.ร.ร.บ้านห้วยเกตุ และนางภาณินี ศรีทัศน์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 /2564 เครือข่ายวะตะแบก 5 โรงเรียน ได้แก่  ร.ร.อนุบาลเทพสถิต  ร.ร.บ้านห้วยเกตุ ,ร.ร.บ้านโคกไค, ร.ร.บ้านวังมน, และร.ร.ซับถาวรพัฒนา โดยได้ให้นโยบาย ให้กำลังใจผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ปฎิบ้ติตาม 6 มาตรการหลัก 6 มาตรการเสริม 7 มาตรการเข้มงวด กิจกรรมมิติสังคม และความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสอดคล้องเขตสุจริต “คุณธรรม นำคุณภาพ บนวิถีความพอเพียง”