สพป.พัทลุง เขต 2 ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน(พ.ศ.2563 – 2565) และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564  เวลา 09.00 น. ดร.วันชัย วงศ์ศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 เป็นประธานในการร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2563 – 2565) และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ณ ห้องประชุมไพรวัลย์ธารา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2