สพป.ภูเก็ตจัดกิจกรรมเขตสุจริต ในโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน ของ หน่วยงานภาครัฐ

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น. นายชัยยุทธ อินฤทธิพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมเขตสุจริต ในโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน ของ หน่วยงานภาครัฐ ตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” เพื่อสร้างทัศนคติ และค่านิยมขององค์กร “รู้หน้าที่ โปร่งใส ใส่ใจสังคม ” และร่วมป้องกัน ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต สร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริต ระหว่างสถานศึกษา องค์กร ให้มีความยั่งยืนตลอดไป ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต