รอง ผอ.สพป.นศ.4 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และ เหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ.2565​ครั้งที่ 1​/2565

วันที่ 9 พฤศจิกายน​ 2564 เวลา 09.00 น. นายอำนาจ สุทิน และดร.เสาวพจน์​ รัตนบุรี​ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ได้รับมอบหมายจาก ว่าที่ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และ
เหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี พ.ศ.2565​ ครั้งที่ 1​/2565

ร่วมด้วย คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติ กลั่นกรอง และรับรองคุณสมบัติการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2565 ได้แก่ นางวันวิภา ชะอุ่มดี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทรัพยากร​บุคคล​ นางอรศรี มากเกตุ  ผู้อ​ำ​นวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา​ นางกัลยา เวทมาหะ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี และนางสุภาภรณ์ สุประดิษฐ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ โดยร่วมกันพิจารณา​ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ. 2564​ และแนวปฏิบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี 2565 โดยมี ข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัดเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2565​ ของ จำนวน 228 ราย  ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4​ ชั้น 4​ อำ​เภอ​ท่าศาลา​ จังหวัด​นครศรี​ธรรมราช​